teklif al

TS EN 1168+A3 Ön dökümlü beton mamuller - Boşluklu döşeme elemanları
TS EN 1520 Yapısal olan veya yapısal olmayan donatılı gözenekli hafif betondan mamul ön yapımlı betonarme bileşenler
TS EN 12737+A1 Ön dökümlü beton mamuller - çiftlik hayvanları için zemin kaplama plakları
TS EN 12794+A1/AC Ön dökümlü beton mamuller - Temel kazıkları
TS EN 12843 Ön dökümlü beton mamuller - Direkler ve sütunlar
TS EN 13224 Ön dökümlü beton mamuller - Dişli döşeme elemanları
TS EN 13225 Ön dökümlü beton mamuller - Yapısal çubuk elemanlar
TS EN 13693+A1 Ön dökümlü beton mamuller - Özel çatı elemanları
TS EN 13747+A2 Ön dökümlü beton mamuller - Döşeme sistemlerinde kullanılan döşeme plakaları
TS EN 13978-1 Ön dökümlü beton mamuller – Ön dökümlü beton garajlar
TS EN 14843 Ön dökümlü beton mamuller – Merdivenler
TS EN 14844+A2 Ön dökümlü beton mamuller - Kutu menfezler
TS EN 14991 Ön dökümlü beton mamuller - Temel elemanları
TS EN 14992+A1 Ön dökümlü beton mamuller - Duvar elemanları
TS EN 15050+A1 Ön dökümlü beton mamuller - Köprü elemanları
TS EN 15258 Ön dökümlü beton mamuller - İstinat duvarı elemanları
TS EN 15037-1 Ön dökümlü beton mamuller - Dişli döşeme sistemleri - Bölüm 1: Kirişler
TS EN 15037-2+A1 Ön dökümlü beton mamuller - Dişli döşeme sistemleri - Bölüm 2: Beton bloklar
TS EN 15037-3+A1 Ön dökümlü beton mamuller - Dişli döşeme sistemleri - Bölüm 3: Kil bloklar
TS EN 15037-4:2010+A1 Ön dökümlü beton mamuller - Dişli döşeme sistemleri - bölüm 4: Genleştirilmiş polistiren (eps) bloklar

TS EN 12794 + A1ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - TEMEL KAZIKLARI

 

pre.jpgBu standard, binalar ve inşaat mühendisliği alanına giren yapılarda kullanım için fabrikada imal edilen ve şantiyede çakma, titreşim,     üstten basınç uygulama teknikleri veya uygun diğer teknikler kullanılarak zemine yerleştirilen ön dökümlü beton temel kazıklarına uygulanacak terimler ve tariflerini, gerekleri, temel performans kriterlerini, deney metotlarını ve uygunluk değerlendirmesini kapsar .

 

 

 

 

TS EN 13225 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - YAPISAL ÇUBUK ELEMANLAR

 

Bu standard, köprüler dışında kalan diğer inşaat mühendisliği yapıları ve binalar için kullanılacak olan donatılı veya ön gerilmeli betondan imal edilmiş kolonlar, kirişler ve karkas yapı elemanları gibi ön dökümlü çubuk elemanlar için gerekleri, temel performans kriterlerini ve uygunluk değerlendirmesini kapsar.

 

pr.jpgmak.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 14991 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - TEMEL ELEMANLARI

 

Binaların taşıyıcı sistemlerinde kullanılan ön dökümlü betonarme temel elemanlarını kapsar .(bütünleşik kolonlu tip temel elemanları, yuvalı tip temel elemanları ve yuva parçalarından oluşan)

 

a.jpgb.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 1168+A3 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - BOŞLUKLU DÖŞEME ELEMANLARI

 

 

as.jpg

Ön gerilmeli veya güçlendirilmiş betondan yapılmış prefabrik boşluklu döşemeler için uygun minimum değerleri belirtir Içi boş çekirdek elemanları kapsar, Katlar, çatılar, duvarlar ve benzeri uygulamalarda kullanılır .

 

 

 

 

 

 

TS EN 13224 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DİŞLİ DÖŞEME ELEMANLARI

 

p.jpgKatlarda veya çatılarda kullanılan takviyeli veya ön gerilmeli normal kilolu betondan yapılmış prefabrik nervürlü elemanları için temel performans kriterleri ve uygunluk değerlendirmesini tanımlar.

 

 

 

 

 

 

TS EN 13747+A2 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DÖŞEME SİSTEMLERİNDE KULLANILAN DÖŞEME PLAKALARI

 

Betonarme veya ön gerilmeli normal kilolu betondan yapılmış prefabrik döşeme plakaları kapsar Bu standart kapsamındaki ürünler yapısal çok katlı yapıların bir parçası olarak kullanılmak üzere tasarlanmıştır . Endüstriyel ve depolama binaları , okullar , hastaneler , vb gibi kamu binaları da dahil olmak üzere  binaların katları çatılarında ; park / dolaşım alanlarında kullanılır.

 

celik.jpgcelik2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 14992 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DUVAR ELEMANLARI

 

Normal ağırlıklı betondan veya gözeneksiz hafif betondan yapılmış ön yapımlı duvar elemanlarını kapsar. Bu elemanlar, dış duvar işlevlerine, cephe yüzeyi oluşturma işlevlerine sahip olabilir veya olmayabilir veya bu işlevlerin bir kısmına sahip olabilir. Dış duvar işlevlerine sahip elemanlarda,  çelik, polimer ya da Avrupa Standartları kapsamındaki diğer lifler de kullanılabilir.

Bu elemanlar, aşağıda belirtilen dış duvar işlevlerinin tamamına veya bir kısmına sahip olabilir:

 • Isı yalıtımı 
 • Ses yalıtımı
 • Higrometrik kontrol

Duvar elemanları, seyrek donatılı, donatılı veya ön gerilmeli olabilir. Elemanlar taşıyıcı olabilir veya olmayabilir. Bu standard kapsamındaki duvar elemanları, aşağıda verilen tiplerden oluşur:

 • Masif duvar elemanları
 • Kompozit duvar elemanları
 • Sandviç duvar elemanları
 • Hafif duvar elemanları
 • Kaplama elemanları

Duvar elemanı, kolon veya kiriş gibi de çalışabilir.

 

mas.jpg

mas2.jpg

mas3.jpg

mas4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 1520 ÖN YAPIMLI BETONARME BİLEŞENLER - GÖZENEKLİ HAFİF BETONDAN MAMUL

 

Hafif agrega kullanılarak imal edilen gözenekli betondan (LAC) donatılı ön yapımlı bileşenleri kapsar. LAC: Agregasının tamamı veya büyük bir kısmı  hafif agrega (LWA)’dan oluşan ve etüv kurusu yoğunluğu en fazla 2000 kg/m3 olan gözenekli yapıda beton.

a) Taşıyıcı elemanlar için:

 • Duvar bileşenleri (masif, boşluklu veya çok tabakalı)
 • İstinat duvarı bileşenleri (masif) sürşarş yüklemesi olan veya olmayan
 • Çatı bileşenleri (masif, boşluklu veya çok tabakalı)
 • Döşeme bileşenleri (masif, boşluklu veya çok tabakalı)
 • Doğrusal bileşenler (kirişler veya duvarlar)

b) Taşıyıcı olmayan elemanlar için:

 • Duvar bileşenleri (Bölme duvarlar)
 • Kaplama bileşenleri (bağlantısız), binaların dış cephelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış
 • Küçük kutu menfez, içerisinden elektrik, telefon vb kabloların geçirilmesi için kullanılan bileşen
 • Gürültü kesici bileşenler

 

TS EN 13693+A1 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - ÖZEL ÇATI ELEMANLARI

 

mas.jpgBinaların yapımında kullanılan takviyeli veya ön gerilmeli normal kilolu betondan yapılmış özel prekast çatı elemanlarını kapsar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 14843 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - MERDİVENLER

 

Bu standard, donatılı ve/veya ön gerilmeli beton merdiven yapımında kullanılan ön dökümlü yekpare beton merdivenler ve ön dökümlü beton merdiven elemanlarının (tek basamaklar gibi) malzemeleri, kapsar. Bu standard, iç veya dış mekânlarda kullanıma uygun yapısal merdivenlere uygulanabilir.

Ön dökümlü beton merdivenler, iki temel mamul grubu altında sınıflandırılır:

 • Merdiven kolları, sahanlıklar veya bunların kombinasyonundan oluşan ön dökümlü beton bileşenler kullanılarak oluşturulan ön dökümlü yekpare beton merdivenler. Bu merdivenlerde, düşey mesnetleme elemanları da bulunabilir.
 • Taşıyıcı olan veya olmayan tek basamakların, örneğin taşıyıcılar (altlıklar) veya merkezi bir kolon vasıtasıyla uygulama yerinde birleştirilmesi suretiyle oluşturulan ön dökümlü beton merdivenler. Ön dökümlü beton merdivenler, düz kollu veya kısmen dönel merdiven biçiminde olabilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 12843 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DİREKLER VE SÜTUNLAR

 

Tek veya çok ayaklı bu tür elemanlarla oluşturulan yapılar aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:

 • Havaî elektrik hatları
 • Telekomünikasyon hatları
 • Demiryolları, tramvay ve benzeri taşıtlar için havai elektrik hatları
 • Işıklandırma için taşıyıcı eleman
 • Hoparlör montajı için taşıyıcı eleman
 • Anten ve telekomünikasyon sütunları
 • Rüzgar türbinleri için taşıyıcı elemanı
 • Ve benzeri montajlar

Bu standard trafiğe açık alanlarda kullanılan aydınlatma direklerini kapsamaz.

 

mas.jpg

mas2.jpg

mas3.jpg

mas4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 14844+A2 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - KUTU MENFEZLER

 

asd.jpgDikdörtgen kesiti büyük (yapısal) ve küçük ( yapısal olmayan veya hafif yapı ) kutu menfez tek parça halinde oluşturulur, sürekli eleman olarak tasarlanmıştır. Kutu menfez taşıma ve malzemelerin depolanması için yer altında boşluklar oluşturmak için de kullanılabilir. örneğin taşıma ve atık su , kablo tünelleri vs.

 

 

 

 

 

 

TS EN 15050 + A1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - KÖPRÜ ELEMANLARI

 

Bu standard, fabrikada imal edilen ve köprü yapımında kullanılan tabliye elemanları gibi ön dökümlü yapısal beton elemanları kapsar. Bu standardda dikkate alınan elemanlar, normal betondan yapılmış donatılı ve ön gerilmeli elemanlardır. Bu elemanlar, karayolu köprüleri, demiryolu köprüleri ve yaya köprülerinin (üstgeçitlerin) yapımında kullanılabilir.

Tabliye elemanları, tabliyenin oluşturulabilmesi için kullanılan münferit elemanları ve tam bir tabliyenin bir bölümünü oluşturan elemanları kapsar. (kirişler, döşemeler, dişli veya gözenekli elemanlar)

 

f1.jpgf2.jpgf3.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 15258 ÖN DÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - İSTİNAT DUVARI ELEMANLARI

 

g1.jpgBu standard kapsamındaki ürünler ön dökümlü takviyeli veya ön gerilmeli normal beton kullanılarak yapılan istinat duvarlarını kapsar.

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 12737 + A1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - ÇİFTLİK HAYVANLARI İÇİN ZEMİN KAPLAMA PLAKLARI

 

Bu standard, çiftlik hayvanlarının ağırlığı ve oluşturdukları titreşimlerden dolayı donatılı veya ön gerilmeli, ön dökümlü beton zemin kaplama plaklarına ilişkin gerekleri kapsar.

Çiftlik hayvanlarının daha temiz ve sağlıklı ortamda yaşaması için bulamaç hendeği veya kanalının üzerine oturtulan, bulamacın, yem ve saman artıklarının alttaki bulamaç hendeğine veya kanalına akışına imkân veren açıklıkları olan, çiftlik hayvanlarının kullanımına uygun zemin kaplama bileşenidir.

 

h1.jpgh2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TS EN 13978-1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - ÖNDÖKÜMLÜ BETON GARAJLAR - BÖLÜM 1: ODA BOYUTLARINDA PARÇALARLA OLUŞTURULAN VEYA YEKPARE BETONARME GARAJLAR İÇİN GEREKLER

 

s1.jpgBu standard, kalıcı olarak kurulan fabrikalarda kullanılmak üzere yekpare birimler veya oda boyutlarında parçalardan oluşan takımlar şeklinde imal edilen ön dökümlü betonarme garajları kapsar.

 

 

 

 

 

 

TS EN 15037-1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DİŞLİ DÖŞEME SİSTEMLERİ - BÖLÜM 1: KİRİŞLER

 

Bu standard, Yorulma yüklemesine maruz olmayan yapısal döşeme ve çatı sistemleri olarak kullanılmak için tasarlanmıştır. Kiriş toplam yüksekliğinin 60 mm - 500 mm olması ve kiriş merkezleri arasındaki mesafenin 1,00 m’den daha fazla olmaması gereklidir. 

Yüksekliği daha fazla olan ve yorulma yüklemesine maruz yapılar için ön dökümlü beton kirişlerin TS EN 13225’e uygun olması gereklidir.

 

TS EN 15037-2 + A1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DİŞLİ DÖŞEME SİSTEMLERİ - BÖLÜM 2: BETON BLOKLAR

 

Bu standard, normal veya hafif agregalı beton ile imal edilen, TS EN 15037-1’e uygun ön dökümlü beton kirişlerle birlikte kullanılan bloklar için temel performans kriterlerini ve gereklerini kapsar.

 

TS EN 15037-3 + A1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DİŞLİ DÖŞEME SİSTEMLERİ - BÖLÜM 3: KİL BLOKLAR

 

Bu standard, TS EN 15037-1’e uygun ön dökümlü beton kirişlerle birlikte kullanılan kil (tuğla) bloklar için temel performans kriterlerini ve gereklerini kapsar.

 

TS EN 15037-4 +A1 ÖNDÖKÜMLÜ BETON MAMULLER - DİŞLİ DÖŞEME SİSTEMLERİ - BÖLÜM 4: GENLEŞTİRİLMİŞ POLİSTİREN (EPS) BLOKLAR

 

TS EN 15037-1’e uygun ön dökümlü beton krişlerle kullanılan eps plokları kapsar.

GERİ