teklif al

Mevzuatlar

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2001/EU) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ

23 / 10 / 2014

Resmi Gazete 22 Haziran 2004 Salı  Sayı : 25500

Resmi Gazete 23 Mart 2006 Perşembe  Sayı : 26117

Resmi Gazete 21 Ekim 2006 Cumartesi  Sayı : 26326

Resmi Gazete 29 Şubat 2008 Cuma  Sayı : 26802

Resmi Gazete 5 Mart 2011 Cumartesi  Sayı : 27865

 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığından:

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) Kapsamındaki Malzemelerin Tâbi Olacakları Uygunluk Teyit Sistemleri Hakkında Tebliğ

(Tebliğ No: TAU/2004-006)

Amaç

Madde 1 ― Bu Tebliğ; 08.09.2002 tarih ve 24870 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nin (89/106/EEC) 10 uncu maddesinde yer alan; “Teknik şartnameler ve ilgili yayınlarda yayımlanan, hangi malzeme veya malzeme grubuna hangi prosedürün uygulanacağı Komisyon tarafından belirlenerek, Bakanlık tarafından tebliğ olarak yayımlanır.”, hükmü gereğince, AB Komisyonu kararları ile belirlenen yapı malzemelerinin kullanım amacı, tâbi oldukları seviye ve sınıflar ile uygunluk teyit sistemlerinin duyurulması amacıyla çıkarılmıştır.

Kapsam

Madde 2 ― Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamında bulunan ve AB Komisyonu kararları ile tespit edilen yapı malzemelerini kapsar.

Dayanak

Madde 3 ― Bu Tebliğ, Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca yürürlüğe konulan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’ne (89/106/EEC) dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 ― Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde (89/106/EEC) belirtilen tanımlarla birlikte aşağıdaki tanımlar geçerlidir. Bu Tebliğde geçen;

a) CEN: Avrupa Standardizasyon Komitesini,

b) EOTA: Avrupa Birliği’ne üye ülkelerde Avrupa Teknik Onayı vermek üzere görevlendirilmiş kuruluşların oluşturdukları teşkilatı (Avrupa Teknik Onay Organizasyonu); ifade eder.

Uygulama Esasları

Madde 5 ― Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) kapsamına giren malzemelere ilişkin olarak, bu Tebliğ’e ekli (EK-1) listede belirtilen hususlar, CEN ve EOTA tarafından hazırlanarak yayımlanacak olan teknik şartnamelerde dikkate alınır. Ancak, ilgili teknik şartnameler yürürlüğe girinceye kadar (EK-1) listede belirtilen hususlar herhangi bir uygulamaya esas teşkil etmez.

Bu Tebliğ’de bulunmayan ve/veya tereddüde düşülen hususlar hakkında AB Komisyonu kararlarının asılları ve Avrupa Teknik Şartnameleri geçerlidir.

AB Komisyon kararları ile yapılacak değişiklikler veya ek düzenlemeler, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından ayrıca yayımlanacak tebliğler ile duyurulur.

Yürürlük

Madde 6 ― Bu Tebliğ, 08.06.2004 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 7 ― Bu Tebliğ hükümlerini Bayındırlık ve İskân Bakanı yürütür.

 

 

EK-1. YAPI MALZEMELERİNİN KULLANIM AMAÇLARI, YANGINA TEPKİ SINIFLARI VE TÂBİ OLACAKLARI UYGUNLUK TEYİT SİSTEMLERİ

 

 

DÜZENLENDİĞİ KOMİSYON KARARI

YAPI MALZEMESİ

KULLANIM AMACI

SEVİYE VEYA SINIFLAR

UYGUNLUK TEYİT SİSTEMİ

1

95/467/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2010/679/EU sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar(elemanlar veya bloklar), tek du varlı baca blokları, kendi başına duran baca kitleri ve birleşik bacalar

Bacalar için

Herhangi bir sınıf malzeme için

2+

Baca terminalleri

Bacalar için

Herhangi bir sınıf malzeme için

4

İnce laminantlı tavan elemanları ve elyaflı alçı panolar, elyaflı hazır alçı sıvalar ve birleşik malzemeleri yangına maruz kalmaya hassas yüzeye yerleştirilmiş kompozit malzemeler.

a) Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan duvarlarda, bölmelerde, tavanlarda ve bu yüzeylerin kaplanmasında.

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları, elyaflı hazır alçı sıvalar ve alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil.

b) Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda,;(ilgili olarak) yapılarda strüktürel elemanların ve/veya yangın bölmelerinin yangından korunumu için düşünülen yerlerde.

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Alçıpanlar, ilgili yardımcı malzemeler dahil.

c) Rüzgar yüküne dayanıklı, ahşap çerçeveli duvarları veya ahşap çatı strüktürlerini sağlamlaştırmak için.

-

3

Alçıpanlar, bloklar, tavan elemanları ve sıvalar, elyaflı hazır alçı sıvalar, ilgili yardımcı malzemeler dahil

Duvarlarda, bölmelerde veya tavanlarda, a., b veya c’de kullanımı belirtilmeyen yerlerde.

-

4

Strüktürel taşıyıcılar

Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olduğu yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde4

-

1

Tek başına taşıyıcıların gereklerinin kritik olmadığı yapı ve inşaat mühendisliği işlerinde5

-

3

Prefabrik bacalar (kat yüksekliğinde elemanlar), alev bacası hatları (elemanlar veya bloklar), çok bölmeli bacalar (elemanlar veya bloklar),  tek duvarlı baca blokları, kendi başına duran bacalar ve birleşik bacalar için baca kitleri ve baca terminalleri

Yangına tepki düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

2

96/577/EC

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yangın alarmı/ veya algılanması, sabit yangınla mücadele, yangın ve duman kontrolü ve patlamayı engelleme malzemeleri

TESİSAT KİTLERİ

Yangın dedeksiyonu/ yangın alarmı

- Birleşik yangın dedeksiyon ve yangın alarm sistemleri /kitleri

- Yangın dedeksiyon sistemleri /kitleri

- Yangın alarm sistemleri kitleri

- Yangın haber verme sistemleri /kitleri

Yangını bastırma ve söndürme

- İlk yardım hortum sistemleri /kitleri

- Kuru ve ıslak yangın söndürme musluğu (hidrant) sistemleri

- Sprinkler ve su püskürtme sistemleri/ kitleri

- Köpük sistemleri /kitleri

- Kuru toz sistemleri /kitleri

- Gazlı sistemler

(karbondioksit sistemleri de dahil olmak üzere)/ kitler

Patlamayı baskılama

- Patlamayı bastıran sistemler / kitler

Yangın kontrol tesisatları

- Duman ve ısı boşaltma havalandırma sistemleri / kitleri

- Basınç diferansiyel sistemleri /kitleri

- Bağımsız duman dedektörleri/ alarmları

BİLEŞENLER

Yangın dedeksiyonu / yangın alarmı

- Duman, ısı ve alev dedektörleri

- Kontrol ve gösterici cihazlar

- Alarmı ileten yönlendiren cihazlar

- Kısa devre izolatörleri

- Alarm cihazları

- Güç kaynakları

- Giriş / çıkış cihazları

- Manuel ihbar butonu

Sabit bastırma ve söndürme

- Yangın muslukları (hidrantları)

- Su akış dedektörleri

/anahtarları

- Basınç dedektörleri

/anahtarlar

- İniş valfleri

- Giriş duman kutusu

- Yangın söndürme pompaları ve pompa takımları

- Başlıklar /sprinklerler /çıkışlar

- Islak alarm valf tesisatları

- Kuru alarm valf tesisatları

- Sel alarm valf tesisatları

- Çoklu kontroller

- Yüksek basınçlı konteynır valf tesisatları ve bunların çalıştırıcıları

- Seçici valfler ve bunların çalıştırıcıları

- Elektrikli olmayan durdurma cihazları

- Esnek konnektörler

- Basınç ayar aletleri ve basınç düğmeleri

- Mekanik tartı cihazları

- Kontrol valfleri ve geri dönüşsüz valfler

Patlamayı baskı altında tutma

- Dedektörler

- Baskılayıcılar

- Patlama sensörleri

- Patlamayı azaltıcı malzemeler

Yangın kontrolü

- Duman perdeleri

- Damperler

- Kanallar

- Motorlu vantilatörler

- Doğal vantilatörler

- Kontrol panelleri ve acil durum kontrol panelleri

- Güç kaynakları

Yangın güvenliği için

-

1

3

96/578/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Lavabolar

Yiyeceklerin hazırlanması, bulaşık yıkama ve evsel atık suyun atılması için

-

4

Yıkama çanakları ve umumi tekneler, küvetler ve duş tekneleri, bideler, pisuarlar, klozet çanakları veya tekneleri, toprak, kimyasal veya kompozit klozetler, alaturka tuvaletler, akıtmalı su depoları, jakuzi küvetler, duş kabinleri ve önceden biçimlendirilmiş tuvalet modüller

Kişisel hijyen için

-

4

Modüler umumi tuvaletler ve prefabrike tuvalet kabinleri

Kişisel hijyen için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

4

96/579/EC

(1999/453/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yol işaretleme malzemeleri

- Dökülerek uygulanan malzemeler (cam bilyeler, kaymayan Agregalar ve her ikisinin karışımı)

- Kalıcı işaretleme bantları ve önceden hazırlanmış işaretler

- Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, soğuk uygulanan plastikler (kaymayan agrega ile veya değil), önceden karıştırılan cam bilyeler dahil,

- Trafik boyaları, sıcak uygulanan termoplastikler, kullanılacak kaymayan agrega ve/veya cam bilyelerin tipleri ve oranlarını gösteren talimatlarla piyasaya arz edilen soğuk uygulanan plastikler (yol işaretlemesi için kullanılmak üzere)

- Geri yansıtıcı yol kramponları

Araç ve yaya trafik kullanımları için kalıcı olarak tesis edilen yol trafik işaretleri ve trafik kontrol cihazları:

- Kalıcı trafik işaretleri

- Trafik babaları

- İşaretleme direkleri

- Trafik ışıkları ve sabit tehlike lambaları

- Sürekli uyarı cihazları ve uyarı figürleri

- Değişken mesajlı trafik işaretleri

Yol aydınlatma direkleri

Araç sınırlama sistemleri

- Çarpma yastıkları

- Geçiş bariyerleri

- Kablolar

- Parapetler

Yaya köprü parapetlerini içeren yaya sistemleri

Dolaşım alanları için

-

1

-Yol trafik gürültüsünü azaltıcı cihazlar ve bariyerler

-Parlamayı önleyici ekranlar

Dolaşım alanları için

-

3

5

96/580/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(Giydirme cephe) kitleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

3

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda

-

3

6

96/581/EC

Jeosentetikler (membranlar ve tekstiller), jeotekstiller, jeokompozitler, jeogridler, jeomembranlar ve jeonetler:

- Sıvı ve gaz bariyerleri olarak

- Koruma tabakası olarak

- Drenaj ve/veya filtrasyon için

- Güçlendirme için

Karayolları, demiryolları, temeller ve duvarlar, drenaj sistemleri, erozyon kontrolü, su depoları ve barajlar, kanallar, tüneller ve yeraltı yapıları, sıvı atık arıtımı veya biriktirimi, katı atık arıtımı veya biriktirimi için

-

2+

Jeosentetikler (membranlar ve tekstiller), jeotekstiller, jeokompozitler, jeogridler, jeomembranlar, jeonetler

- Koruma tabakası olarak

Tüm işlerde

-

4

7

96/582/EC

Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip II ve Tip IV6

Dış duvar ve çatılar için

-

1

Giydirme cepheler için strüktürel macunlu cam kitleri; Tip I ve TipIII7

Dış duvar ve çatılar için

-

2+

Beton içinde kullanılan metal ankrajlar (ağır işler için)

Beton yapı elemanlarını yada giydirme ve asma tavanlar gibi ağır üniteleri desteklemek ve/veya sabitlemek için

-

1

8

97/161/EC

Betonda (hafif işler için) kullanılan metal ankrajlar

Hafif asma tavanlar gibi beton elemanları monte etmek, betona tutturmak ve/veya sabitlemek için daimi sistemlerde kullanmak üzere

-

2+

9

97/176/EC8

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

 

Masif taşıyıcı ahşap malzemeler

Elemanlar

Köprü elemanları, makas elemanları, demiryolu traversleri

(tabanlıklar), döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.( kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)

Kitler

Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler

Köprüler, demiryolları ve yapılar için

 

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Kereste direkler

Köprüler, demiryolları ve yapılar için

-

2+

Tutkallanmış strüktürel laminant malzemeler ve diğer tutkallanmış ahşap malzemeler.

Elemanlar

Köprü elemanları, makas elemanları, döşeme elemanları, duvar elemanları, çatı elemanları.

(kirişler, kemerler, mertekler, dikmeler, direkler, kazıklar gibi)

Kitler

Makaslar, döşemeler, duvarlar, çatılar, çerçeveler

Köprüler ve yapılar için

-

 

1

Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar (ahşap için bağlayıcılar, halka bağlayıcılar, silindirik çelik ve ahşap dübeller, ahşap vidalar, yivli cıvatalar, ahşap çivileri)

Strüktürel ahşap malzemeler için

-

3

10

97/177/EC

Duvarcılık işlerinde kullanılan enjeksiyonlu metal ankrajlar

Montajın yanı sıra, duvarcılık işlerini, strüktürel elemanları (işlerin sağlamlığına katkıda bulunanlar) veya kaplama gibi ağır birimleri sabitlemek ve/veya tutturmak için

-

1

11

97/462/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yontulup düzeltilmemiş, kaplama, cilalı veya kaplanmış ahşap esaslı paneller

İç ve dış uygulamalardaki strüktürel elemanlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

İç ve dış uygulamalardaki strüktürel olmayan elemanlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

12

97/463/EC

Betonda ve duvarcılık işlerinde kullanılan plastik bağlayıcılar

Cephe sistemleri gibi sistemlerde, sistemlerin sağlamlığına katkıda bulunan sabitleyici veya destekleyici elemanlar için

-

2+

13

97/464/EC

(2004/663/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

 

Yapı içinde kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vana

Yapı içinde kullanmak için

-

4

Yapı içinde kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Atık su pompalama istasyonu için kitler ve atık suyu yükseltme tesisleri

Yapı içinde kullanmak için

-

3

Yapı dışında kullanılan atık su mühendisliği malzemeleri

Atık su arıtma tesisleri ve yapıyla bağlantılı arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar-Foseptik

Yapının dışında kullanılan, yağmur suyu, kanalizasyon ve organik yayıntılar için

-

3

Prefabrik drenaj kanalları

Yapı dışında kullanılmak üzere, yolları da kapsayan altyapı işlerinde ve yapılardan gelen atık sularda

-

3

Menhol kapakları ve oluk kapakları

Taşıt ve yaya alanlarında kullanmak üzere

-

1

Menholler ve kontrol (bakım) bacaları

 Menholler ve kontrol bacaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar

 

Anayollar,otopark alanları, hafif taşıtlara ait yollar, yüksek banketler ve yapıların dışında kullanılmak üzere

-

4

Kapaklar, iniş-çıkış demirleri, merdivenleri ve menhol ile kontrol bacaları için trabzanlar, mazgal kapakları

Anayollar,otopark alanları, hafif taşıtlara ait yollar, yüksek banketler ve yapıların dışında kullanılmak üzere

-

4

Ayırıcılar

Atık su /kanalizasyon suyunu yapılardan almak için yolları da içeren inşaat mühendisliği çalışmalarında

-

4

Geri akışı önleme cihazları: boru hattını havalandıran hava girişli vana

Yangına tepki düzenlemelerine tabi olan tüm kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

Atık su pompalama istasyonu için kitler ve atık suyu yükseltme tesisleri

 

A12, A22, B2, C2, D, E

3

Atık su arıtma tesisleri ve yapıyla bağlantılı arıtma ekipmanları için kitler ve elemanlar

 Fosseptik

Prefabrik drenaj kanalları

 Menholler ve kontrol  odaları

 Menholler ve kontrol bacaları için basamak demirleri, merdivenler ve tırabzanlar

 Ayırıcılar

Menhol kapakları ve oluk kapakları

 

(A1’ den E’ ye)3, F

4

14

97/555/EC

(2010/683/EU sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Genel çimentolar, kapsam:

- Portland çimentosu.

- Portland katkılı çimentolar:

Portland-cüruf çimentosu ( A-S ve B-S)

Portland-silis dumanı çimentosu (A-D)

Portland-puzolan çimentosu ( doğal A-P, doğal B-P, yapay A-Q, yapay B-Q)

Portland-uçucu kül çimentosu (silikalı A-V, silikalı B-V, kalkerli A-W, kalkerli B-W)

Portland-(killi şist) pişirilmiş şeyl çimentosu (A-T ve B-T)

Portland-kireçtaşı çimentosu (A-L ve B-L)

Portland-kompoze çimento (A-M ve B-M)

- Yüksek fırın çimentoları (A, B, ve C)

- Puzolanik çimentolar (A ve B)

- Kompoze çimentolar (A ve B)

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

-

1+

Kalsiyum alüminat çimentoları

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

-

1+

Yapı kireçleri, kapsamı:

-Kalsiyum kireçler

-Dolomit kireçler

-Su bazlı kireçler

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

-

2+

Harç çimentoları

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

-

1+

Özel çimentolar, kapsam:

- Düşük ısılı çimento

- Sülfat dirençli çimento

- Beyaz çimento

- Deniz suyuna dirençli çimento

-Düşük alkali çimento

Yapım işlerinde ve yapı malzemelerinin üretiminde kullanılacak beton, harç, sulu harç diğer karışımların hazırlanması

-

1+

Su bazlı yol bağlayıcıları

Yol temelinin stabilizasyonunda kullanılacak beton, harç, sulu harç ve diğer karışımların hazırlanması için

-

2+

15

97/556/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2011/14/EU sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Sıvalı dış termal yalıtım kompozit sistemleri/kitleri (ETICS:External thermal insulation composite systems/kits with rendering)

Yangın düzenlemelerine tabi olan dış duvarlarda

*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Yangın düzenlemelerine tabi olmayan dış duvarlarda

*(Avrupa Teknik Onayına konu olan malzemeler için)

Herhangi bir sınıf malzeme için

2+

Dış duvarlarda

*(Harmonize Standartlara konu olan malzemeler için)

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

16

97/597/EC

Betonarme çeliği malzemeleri

- Çubuk demirleri

- Yuvarlak demir, kangallar

- Kaynaklı dokular

- Kafes kirişleri

- Dişli lamalar

Betonun donatısı için kullanılmak üzere

 

-

 

1+

 

Öngermeli çelik malzemeler

-Teller (gerilimden arındırılmış soğuk çekilmiş teller, düz teller, dişli teller)

-Halatlar (çok telli halatlar, çok telli sıkıştırılmış halatlar, dişli ve kuvvetli bağlı halatlar)

-Çubuklar (sıcak haddelenmiş ve işlenmiş çubuk demirler, yivli çubuklar, dişli yada yassı yada düz çubuklar)

- Öngerilim kabloları

Betonun öngerilmesi için kullanılmak üzere

 

-

 

1+

 

Kanal ve kılıflar

Öngerilmeli beton çeliğinin korunması ve yatağı olarak kullanılmak üzere

-

4

17

97/638/EC

Strüktürel ahşap malzemeler için bağlayıcılar:

Tek taraflı yüzük dübeli, sıkıştırma, tırtıklı plak bağlayıcılar, delikli çivi plakları, çivileme plakaları

Strüktürel ahşap malzemeler için

-

2+

18

97/740/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Duvarcılık birimleri I. Kategori 9

Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda

-

2+

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan harçlar10

Duvarcılık birimleri

II. Kategori

Duvarda, kolonlarda ve bölücü elemanlarda

-

4

Fabrika yapımı duvar işlerinde kullanılan tariflenmiş harçlar11

Fabrika yapımı sıvayıcı / doku verici harçlar

Duvarlar, kolonlar, bölücü eleman ve tavan yüzeylerinde

Bağlantılar, germe kayışları,kiriş aşıkları, dirsekler, destek açıları, yatak derzi güçlendiricileri, lentolar

Duvar ve bölücü elemanlarda

-

3

Yangına maruz kaldığında hassaslaşabilecek bir yüzeye sahip ısı yalıtım malzemeleri ile birleştirilmiş duvarcılık elemanları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan duvar ve bölücü elemanlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

19

97/808/EC

(1999/453/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

(2006/190/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

 

Dış kullanımlar için sert döşeme malzemeleri

Döşeme üniteleri (düz veya dokulu yüzeyli) kaldırım kenar taşları, bloklar, kaldırım ışıklıkları, kendinden cilalı metal levhalar, sert yer karoları, arduvaz, toprak karolar, mozaikler, doğal taş yer döşemesi, çimento mozaik karolar, genleşmiş metal veya ızgara süslemeleri, yer kafesleri dahil olmak üzere

Dış yaya ve araç dolaşım alanlarını kaplamak gibi dış kullanımlar ve yol kaplamaları için.

-

4

Sert döşeme malzemeleri

(A) Parçalar

Kaplama ürünleri, toprak karolar, mozaikler, parke, ağ veya levhadan süsler, yer ızgaraları, sert lamine döşemeler, ahşap bazlı malzemeler.

(B) Piyasaya kitler halinde sürülen taşıyıcı sistemler

Yükseltilmiş giriş döşemeleri, boşluklu döşemeler

Üzeri kapatılmış umumi ulaşım alanlarını da kapsayan iç kullanımlar için

A1fl1 ,A2 fl1 , B fl1 , C fl1

1

A1fl 2, A2 fl2 , B fl2 , C fl2 , D fl, Efl

3

(A1fl’den E fl’ye)3, Ffl

4

Esnek ve dokuma yer döşemeleri

Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları biçiminde [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar), linolyum ve mantar; antistatik tabaka, serbest yayılan yer karoları, esnek lamine yer kaplamalarını içeren dokuma yer döşemeleri]

İç kullanımlar için

A1fl1 ,A2 fl1 , B fl1 , C fl1

1

A1fl 2, A2 fl2 , B fl2 , C fl2 , D fl, Efl

3

(A1fl’den E fl’ye)3, Ffl

4

Esnek ve dokuma yer döşemeleri

Karo, tabaka veya rulo şeklinde piyasaya sunulan homojen ve heterojen esnek yer kaplamaları [karolar, plastik ve kauçuk levhalar (aminoplastik ısı ile sertleşen kaplamalar) içeren dokuma yer döşemeleri; linolyum ve mantar; antistatik tabaka; serbest yayılan yer karoları; esnek lamine yer kaplamaları.]

Dış kullanımlar için

-

4

Döşeme şap malzemeleri

İç kullanımlar için

A1fl(5),A2fl(5), Bfl(5), Cfl(5)

1

A1fl(6), A2fl(6), Bfl(6), Cfl(6), Dfl, Efl

3

(A1fl den Efl’ye)(7), Ffl

4

Dış kullanımlar için

-

4

20

98/143/EC

Mekanik olarak bağlanan, esnek çatı su yalıtım membranları sistemleri:

Esnek levha bazlı,sürekli su tutucu sistemlerle sınırlı,bağlama, birleştirme ve üst üste bindirme sistemleri ve bazen ısı izolasyonlarını da içeren mekanik olarak bağlanan esnek çatı su yalıtım membranları

Çatıların su yalıtımı için

-

2+

21

98/213/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Dahili bölme kitleri

a)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

Dahili bölme kitleri

b)Yangın kompartımanı için

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Dahili bölme kitleri

c)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlar için12

-

3

Dahili bölme kitleri

d)Yürürlükteki ‘Kullanımda Emniyet’ riskine maruz ve bu konudaki düzenlemelere tabi kullanımlar için.

-

3

Dahili bölme kitleri

a,b,c ve d’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için.

-

4

22

98/214/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Strüktürel metalik kesitler/profiller

Sıcak haddelenmiş, soğuk şekillendirilmiş veya başka şekilde üretilmiş çeşitli şekillerdeki kesitler/profiller(T, L, H, U, Z, I, kanallar, köşebent, oluk, boru) ,yassı ürünler (tabaka, levha, şerit) çeşitli metal malzemelerden yapılmış, korozyona karşı astarlanarak (kaplanarak) korunmuş yada korunmamış dökme, dövme ve çubuk demirler.

Metal yapılarda veya metal ve beton karma yapılarda kullanılmak üzere

-

2+

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Makaslar, kirişler, kolonlar, merdivenler, döşeme mertekleri, taşıyıcı direkler ve palplanj (perde) gibi bitmiş metal ürünler. Belirli uygulamalar için tasarlanarak uygun büyüklüklerde kesilmiş parçalar, raylar, traversler.

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir..

Temellerde ve yapı çerçevelerinde kullanım için

-

2+

Strüktürel metalden yapılmış inşaat malzemeleri

Asma tavanlar için bitmiş metal çerçeveler (ağır yük taşıyan).

Bunlar astarlanarak korozyona karşı korunmuş yada korunmamış olabilir, kaynaklı yada kaynaksız olabilir

Yapı çerçevelerindeki kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Kaynak malzemeleri

Strüktürel metal yapı işlerinde kullanmak için

-

2+

Strüktürel bağlayıcılar

Metal perçinler, cıvatalar (somunlar ve pullar) ve H. R. Cıvataları (yüksek mukavemetli öngerilimli cıvatalar-High Resistance), başlı çiviler, vidalar, demiryolu sürgüleri.

Strüktürel metal işlerde kullanmak için

-

2+

23

98/279/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Kalıcı, taşıyıcı olmayan, kepenk, panjur sistemlerini kapama düzeni kitleri/sistemleri, normal betonla doldurmak, gereken yerde güçlendirmek için

- Yalıtıcı malzemelerden(veya yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan) yapılmış boşluklu bloklar

- Yalıtıcı malzemelerden (yada yalıtıcı bir malzemenin diğer bir malzemeyle kombinasyonundan)yapılmış paneller, yalnızca ara levhalarıyla birleştirilmiş kapatıcı kanatlar

Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi iç ve dış duvarların inşaatlarında

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

2+

(A1’ den E’ ye)3, F

2+

Yapılarda yangın düzenlemelerine tabi olmayan iç ve dış duvarların inşaatlarında

Herhangi bir sınıf malzeme için

2+

24

98/436/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

- Düz(yassı) ve profil levhalar

- Çatı kiremiti, arduvaz, taşlar ve kiremit altı

- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

- Çatı ışıklığı

- Çatı pencereleri

a)‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda (örn. yangın kompartımanları)

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

- Düz (yassı) ve profil levhalar

- Çatı kaplama malzemeleri, arduvazları, taşları ve kiremitleri

- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

- Çatı ışıklığı

- Çatı penceresi

- Kiriş silmesi ve tavan levhaları.

b)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

- Düz (yassı) 13 ve profil14 levhalar15

- Çatı kaplama karoları, arduvazları16, taşları17 ve kiremitleri18

- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

- Mastik asfalt çatı uygulamaları

- Çatı döşemesi

- Çatı ışıklığı

- Çatı pencereleri

- Çatı giriş yolu sistemleri, yürüme yolları ve ayak dayanacak yerler

- Çatı kaplaması yardımcı malzemeleri

c)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlarda

Test gerektiren malzemeler

 

 

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19, 20

4

- Düz (yassı) ve profil levhalar

- Fabrikada birleştirilmiş kompozit ve sandviç paneller

- Çatı ışıklığı

- Çatı pencereleri

d)Çatının yapısını güçlendirmeye katkısı olan kullanımlarda

-

3

- Tüm çatı örtüleri, çatı ışıklıkları,

çatı pencereleri ve tamamlayıcı malzemeler

e)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlarda17

-

3

- Düz (yassı) ve profil levhalar

- Çatı kaplama karoları, arduvazları, taşları ve kiremitleri

- Fabrikada birleştirilmiş kompozit veya sandviç paneller,

- Çatı döşemesi,

- Kiriş silmeleri ve tavan levhaları,

- Çatı örtüleri için mekanik sabitlemeler.

- Çatı örtüleri için yardımcı malzemeler

a,b,c,d,e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için.

-

4

- Çatı giriş yolu sistemleri,

- Yürüme yolları ve ayak dayama yerleri

- Çatı güvenlik kancaları ve ankrajlar,

- Mastik asfalt çatı uygulamaları

- Çatı pencereleri

- Çatı ışıklıkları

a,b,c,d,e’de belirtilenlerin dışındaki kullanımlar için

-

3

 

98/437/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Paneller

Duvar ve tavanların yangına karşı korunmasında iç ve dış kaplamalarda tamamlayıcı elemanlar olarak

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Asma tavanlar (kitler)

Tavanların yangına karşı korunmasında iç veya dış kaplama olarak

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Paneller

Duvar ve tavanların iç ve dışını sert ve dayanıklı hale getiren elemanlar olarak

-

3

- Fayanslar

- Paneller

( kırılgan malzemelerden)

Kesici objeler sebebiyle kazayla yaralanma düzenlemelerine tabi olan duvar ve tavanların iç ve dış kaplamalarında

Asma tavanlar (kitler)

‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan tavanların iç ve dış kaplamalarında

- Fayanslar,

- Paneller

‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan iç veya dış asma tavanlarda

- Şekilli profiller

- Asma çerçeveler

‘Kullanımda Emniyet’ düzenlemelerine tabi olan iç veya dış duvar yada tavan kaplamalarında ve asma tavanlarda

- Rulo halindeki kaplamalar,

- Tavan örtüleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında

A11, A21, B1 ve C1

1

- ‘Shingel’lar

- .Kaplama  plâkaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında

Asma tavanlar

(Kitler)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında

A12, A22, B2, C2, D, E

3

- Fayanslar

- Yüzey kaplamaları

- Paneller

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak

- ‘Shingel’lar

- Kaplama  plâkaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında

- Rulo halindeki kaplamalar,

- Kaplamalar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında

- Şekilli profiller

- Asma çerçeveler

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi iç veya dış duvar ve tavanların bitirmeleri desteklemekte veya asma tavanlarda

Asma tavanlar

(Kitler)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi tavanların iç ve dış kaplamalarında

(A1’den E’ye)3, F

4

- Fayanslar

- Yüzey kaplamaları

- Paneller

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar ve tavanların iç veya dış kaplama olarak

- ‘Shingel’lar

- Kaplama  plâkaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların dış kaplamalarında

- Rulo halindeki kaplamalar,

- Kaplamalar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi duvar veya tavanların iç kaplamalarında

- Şekilli profiller

- Asma çerçeveler

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi iç veya dış duvar ve tavanların bitirmeleri desteklemekte veya asma tavanlarda

Asma tavanlar

(kitler)

‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar ve tavanlarda iç veya dış kaplama olarak17

-

3

- Fayanslar

- ‘Shingel’lar

-.Yüzey kaplamaları

- Dış Giydirme plakları

- Paneller

‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi duvar veya tavanların iç yada dış kaplamalarında17

Asma tavanlar

(kitler)

Diğer kullanımları talimatta 21 yer alan tavanların iç ve dış kaplamalarında

-

4

- Rulo halindeki duvar kağıtları

- Tavan örtüleri

- Fayanslar

- Kiremit altları

- Yüzey kaplamaları

- Giydirme levhaları

Paneller

Diğer kullanımları talimatta 21 yer alan duvar veya tavanların iç yahut dış kaplamalarında

Şekilli profiller

Asma çerçeveler

Diğer kullanımları talimatlarda 21 yer alan asma tavan veya iç ve dış duvar yada tavanları desteklemek için

26

98/456/EC

Ardgerilim kitleri

Öngerilimli yapı elemanları için

-

1+

27

98/598/EC

(2002/592/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Agregalar

- Bitümlü karışımlar, yüzey uygulamaları

- Bağlı olmayan veya hidrolik bağlı olan karışımlar için

Yol ve diğer altyapı çalışmaları için27

-

4

Kuşanıktaşlar (Armourstones)

Su yapıları ve diğer altyapı inşaatları için27.

-

4

Demiryolu balastı

Demiryolu işlerinde22

-

4

Bitümlü karışımlar ve yüzeye uygulanan işler için dolgu malzemeleri

Yollar ve diğer altyapı işlerinde22

-

4

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

Yapılar , yollar ve diğer altyapı işlerinde22

-

4

Agregalar

- Bitümlü karışımlar, yüzeye uygulamaları

- Bağlı olmayan ve hidrolik bağlı olan karışımlar için

Yol ve diğer altyapı işlerinde23

-

2+

Kuşanıktaşlar

Su yapıları ve diğer altyapı çalışmalarında.23

-

2+

Demiryolu balastı

Demiryolu işlerinde23

-

2+

Bitümlü karışımlar ve yüzeye uygulanan işler için dolgu malzemeleri

Yollar ve diğer altyapı işlerinde23

-

2+

Beton, harç ve enjeksiyon için agregalar ve dolgu malzemeleri

Yapılar, yollar ve diğer altyapı işlerinde23

-

2+

28

98/599/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri.

Su geçirmezlikle ilgili tüm kullanımlarda

-

3

Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri.

‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler19

4

Likit uygulamalı çatı su geçirmezlik kitleri.

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

29

98/600/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç).

Çatıda ve çatı bitişlerinde kullanmak için

-

3

Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç).

‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19

4

Kendini taşıyan ışık geçirici çatı kitleri (cam esaslı olanlar hariç).

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlarda

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

30

98/601/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Bitüm

Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için

-

2+

Bitümlü karışımlar

Yolların yapımı ve yüzey uygulamaları için

-

2+

Yüzey işlemleri

Yolların yüzey uygulamaları için

-

2+

Köprü tabliyesi su geçirmeyen malzemeleri ve kitleri

Köprü tabliyeleri için

-

2+

Yardımcı malzemeler

Beton yollar için

-

4

Bitümlü karışımlar

Yüzey işlemleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için.

A1fl1 ,A2 fl1 , B fl1 , C fl1

1

A1fl 2, A2 fl2 , B fl2 , C fl2 , D fl, Efl

3

(A1fl’den E fl’ye)3, Ffl

4

31

1999/89/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Prefabrik merdiven teçhizatları24

Konutlar ve diğer yapılarda

-

2+

Prefabrik merdiven teçhizatları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

32

1999/90/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Membranlar

- Geçirimsizlik tabakaları

- Çatı alt tabakaları

- Su buharı kontrol tabakaları

Yapılarda

-

3

Nem geçirimsiz şilteler

Çtı şilteleri

Yapılarda

-

2+

- Nem geçirimsiz şilteler

- Geçirimsizlik tabakaları

- Çatı altı tabakaları

- Çatı şilteleri

- Su buharı kontrol tabakaları

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

- Çatı altı tabakaları

- Çatı şilteleri

‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

Test gerektiren malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler19

4

33

1999/91/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan ürünler)

Herhangi bir uygulamada

-

3

Isı yalıtım malzemeleri (fabrika yapımı malzemeler ve kullanım yerinde şekillendirilmesi amaçlanan malzemeler)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’den E’ye)3, F

4

34

1999/92/EC

Ahşap bazlı, hafif, kompozit kirişler ve kolonlar

 (T kirişlerini, yani kiriş/döşeme birleşim kombinasyonlarını içerir)

Yapılarda

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

35

1999/93/EC

Kapılar ve büyük kapılar (ilgili aksamla beraber veya değil)

Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında

-

1

Beyan edilmiş diğer spesifik kullanımlarda ve/veya özellikle gürültü, enerji, sızdırmazlık ve kullanımda emniyet gibi diğer spesifik koşullara tabi kullanımlarda

-

3

Sadece iç bağlantılar için

-

4

Kapı ve büyük kapıların ilgili bina aksamı

Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında

-

1

Pencereler (ilgili aksamla beraber veya değil)

Yangın/duman kompartımanlarında kullanılmak üzere ve kaçış yollarında

-

1

Diğerleri

-

3

Kepenkler ve panjurlar (ilgili aksamla beraber veya değil)

Dış kullanım

-

4

36

1999/94/EC

Prekast normal/hafif/otoklav havalı beton malzemeleri (Boru ve tanklar hariç)

 

Strüktürel kullanım için

özellikle öngerilmeli boşluklu döşeme elemanları, dikmeler ve direkler25, temel kazıkları, kalıp döşemeleri, kafes kiriş elemanları, kiriş/blok döşeme üniteleri ve elemanları, nervürlü zemin döşemeleri, lineer strüktür elemanları (kiriş ve kolonlar), taşıyıcı duvarlar, istinat duvar elemanları, çatı elemanları, silolar26, merdivenler, köprü döşeme (tabliye) elemanları ve büyük kutu menfezleri

-

2+

Strüktürel olmayan veya hafif strüktürel kullanım için

özellikle arazi çitleri, telekomünikasyon için ekleme kutuları, küçük kutu menfezleri, yük taşımayan duvar elemanları ve kaplama elemanları

-

4

37

1999/454/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Yangın durdurucu ve yangını hapsedici malzemeler 27

Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir)28

Yangın kompartımanı için ve/veya yangın koruyucu veya yangın performansı için.

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

Yangın durdurucu ve yangını hapsedici malzemeler 27

Yangın koruyucu ürünler (kaplamaları içerir) 28

 

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’den E’ye)3, F

4

38

1999/455/EC29

Prefabrik ahşap iskelet ve kütük yapılar için kitler

Yapı işlerinde

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

39

1999/469/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Beton, harç ve çimento şerbetiyle ilgili malzemeler

- Karışımlar

Beton, harç ve çimento şerbeti için

-

2+

- Katkılar (tip I)

Beton, harç ve çimento şerbeti için

-

2+

- Katkılar (tip II)

Beton, harç ve çimento şerbeti için

-

1+

- Lifler

Beton, harç ve çimento şerbetinde strüktürel kullanım için

-

1

Beton, harç ve çimento şerbetinde strüktürel olmayan diğer kullanımlar için

-

3

Beton koruma ve tamir ürünleri

 

Yapılarda ve altyapı işlerinde düşük performans gerekleri ile kullanım için

-

4

Yapılarda ve altyapı işlerindeki diğer kullanımlar için

-

2+

Beton koruma ve tamir ürünleri

 

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

40

1999/470/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Strüktürel yapıştırıcılar

Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde strüktürel kullanım için

-

2+

Karolar için yapıştırıcılar (özellikle hidrolik bağlayıcılar, çimentolu bağlayıcılar, serpinti polimerleri, reaksiyon reçineleri)

Yapılarda ve diğer altyapı işlerinde iç ve dış kullanım için

-

3

- Strüktürel yapıştırıcılar (özellikle epoksi reçineler, poliüretan reçineler, akrilik reçineler, aminoplastik reçineler, fenolik reçineler)

 

- Karolar için yapıştırıcılar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

41

1999/471/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Mekan ısıtıcı aletler

-Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtma aletleri30 (özellikle radyatörler, konvektörler, fan sarmal üniteleri içeren fan konvektörleri, kenarlara yerleştirilen ısıtıcılar, tavana monte edilen paneller ve diğer sabit ısı yayıcılar, duvar ve döşemelerden ısıtan kitler)

- Katı ve sıvı yakıt yakan36 mekan ısıtıcı aletler (özellikle bacalı gaz sobaları, meskenlerde kullanılan pişirme ocakları, oda ısıtıcıları, şömine sobaları, ısıtma insertleri, sauna sobaları)

Yapılarda

-

3

Dahili enerji kaynağı bulunmayan mekan ısıtıcı aletler 30

Katı ve sıvı yakıt yakan 31 mekan ısıtıcı aletler

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

42

1999/472/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

İnsan teması olmayan kullanım için düşünülmüş su boruları, depoları ve yardımcıları

- Boru tesisatı kitleri

- Borular

- Tanklar (Depolar)

- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

- Boru/kanal mesnetleri

- Valfler ve musluklar

- Güvenlikle ilgili elemanlar

Binanın ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanılmak üzere sağlanmış gaz/fuel’in dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden binanın ısıtma/soğutma sistemleri girişine kadar tesisat içinde taşınması/dağıtımı/

depolanması

-

3

- Boru tesisatı kitleri

- Borular

- Tanklar (Depolar)

- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

- Boru/kanal mesnetleri

- Valfler ve musluklar

- Güvenlikle ilgili elemanlar

İnsan kullanımı dışındaki suyun taşınması/atımı/

depolanması

-

4

- Depolar

- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma /dağıtma /depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma /soğutma sistemlerinin girişine kadar.

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

- Boru tesisatı kitleri

- Borular

- Tanklar (Depolar)

- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

- ‘Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

- Boru/kanal mesnetleri

- Valfler ve musluklar

- Güvenlikle ilgili elemanlar

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlarda yapının ısıtma/soğutma sistemlerinde kullanmak üzere sağlanan gaz/fuel’in taşıma/dağıtma/depolama tesisatlarında, dış depolama haznesinden veya şebekenin sonuncu basınç düşürme ünitesinden yapının ısıtma/soğutma sistemlerinin girişine kadar.

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi alanlardaki tesisatlarda insan kullanımı için düşünülmemiş suyun taşıma/atım/depolanmasında

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

- Boru tesisatı kitleri

- Borular

- Tanklar (Depolar)

- Sızıntı alarmı sistemleri ve aşırı dolumu önleme cihazları

- Fitting’ler, yapıştırıcılar,

sızdırmazlık contaları, ek yeri sızdırmazlık profilleri

- Koruma amaçlı kanallar ve oluklar

- Boru/kanal mesnetleri

- Valfler ve musluklar

- Güvenlikle ilgili elemanlar

‘Enerji tasarrufu’ düzenlemelerine tabi tesisatlardaki insan tüketimi için kullanılmayan sadece ısıtma sistemleri için kullanılan suyun taşınması/atımı/depolanmasında

-

3

43

2000/245/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

- Düz veya bombe cam paneller (temel cam, işlenmiş cam, özel veya güvenlik camı, kaplanmış, film tabakayla kaplanmış, emayeyle kaplanmış, yüzey-işlem görmüş veya ayna haline getirilmiş cam)

- Kanal biçimli camlar (tel bağlantılı veya bağlantısız)

- Cam izolasyon birimleri

a)Özellikle yangın direncini sağlama amacı güden sırlanmış tertibatlarda kullanım için

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

Cam tuğla duvar panelleri

b)Yangın kompartmanları için

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

- Düz veya bombe cam paneller

- Kanal biçimli camlar

- Cam izolasyon birimleri

- Cam bloklar

- Cam blok duvar panelleri

c)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

A1, A2, B, C, D, E

3

(A1’den E’ye)7, F

4

- Düz veya bombe cam paneller

- Kanal biçimli camlar

- Cam izolasyon birimleri

d)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

Test edilmeleri gereken malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19

4

- Düz veya bombe cam paneller

- Cam izolasyon birimleri

- Cam bloklar

- Cam blok duvar panelleri

e)Kurşun geçirmez veya patlamaya dayanıklı sırlama amacıyla kullanımlar.

-

1

f)‘Kullanımda Emniyet’ açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlar

-

3

Kanal biçimli cam

f)‘Kullanımda Emniyet’ açısından risk oluşturabilecek olan ve bu tür düzenlemelere tabi kullanımlarda

-

3

- Düz veya bombe cam paneller (özel işlem görmüş)

- Kanal biçimli camlar

- Cam izolasyon birimleri

- Cam bloklar

- Cam blok duvar panelleri

g)‘Enerji tasarrufu’ ve / veya ‘Gürültünün azaltılması’yla ilgili kullanımlarda

-

3

- Düz veya bombe cam paneller

- Kanal biçimli camlar

- Cam izolasyon birimleri

- Cam bloklar

- Cam blok duvar panelleri

a., b., c., d., e., f. ve g.’de belirtilmiş olanların dışındaki kullanımlar için

-

4

44

2000/273/EC32

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

- U demiri (EOTA ref. 06.01 / 01)

- Kimyasal bağlama kitleri (EOTA ref. 06.01/11)

Bağlama amaçlı

-

1

Epoksi beton / cam elyafla güçlendirilmiş polyester / epoksi reçineli harç bağlama kiti (EOTA ref.06.03/03)

Strüktürel tamirde

-

1

Paslanmaz çelikten yapılmış duvar levhaları (EOTA ref. 06.04 / 04)

Yığma duvarlarda kullanım için

-

3

- Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03)

- Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)

Yapı içi kullanımlarda

-

3

Atık su tutma kiti (EOTA ref. 07.04 / 04)

 Yapı içi kullanımlarda

-

4

- Yüzer döşemeler için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 05.03 / 03):

- Duvarlar için titreşim ve gürültü izolasyon kiti (EOTA ref. 06.01 / 09)

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi uygulamalar için

A11, A21, B1, C1

A1fl1, A2fl1, Cfl1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

A1fl2, A2fl2, Bfl2, Cfl2, Dfl, Efl

3

(A1’ den E’ ye)3, F

(A1 fl’denE fl’ye)3, F fl

4

45

2000/447/EC

(2001/596/EC sayılı AB Komisyon Kararı ile revize)

Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

Yapının yük taşıma kapasitesine katkıda bulunacak kullanımlar için

-

1

Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

Yapının takviyesine katkıda bulunacak kullanımlar için

-

3

- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

- Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

a)‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için (yangın kompartımanları gibi)

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

b)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1 

A1fl1, A2fl1, Bfl1, Cfl1

1

A12, A22, B2, C26, D, E 

A1fl2, A2fl2, Bfl2, Cfl2, Dfl, Efl

3

(A1’den E’ye)3, F 

(A1 fl’den E fl’ye)3, F fl

4

Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

c)‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

- Kendisini destekleyen hafif ağırlıklı birleşik (kompozit) paneller

d)‘Dış yangın performansı’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

Test edilmesi gereken malzemeler

3

Test yapılmadan yangın sınıfı belirlenmiş malzemeler 19

4

- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

- Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

e)‘Tehlikeli maddeler’ hakkındaki düzenlemelere tabi kullanımlar için17

-

3

- Prefabrike, ahşap bazlı, yük taşıyan, gerilimli yüzey panelleri

- Kendini taşıyan hafif kompozit paneller

a., b.,c., d. ve e.’de belirlenenlerin dışındaki kullanımlar için

-

4

46

2000/606/EC32

Standart beton demirleri için mekanik bağlantılar ve bilezikler (EOTA ref. 03.01 / 02)

Takviye amaçlı kullanımlar için

-

1+

Profilli çelik takviye levhaları (kompozit yapılı döşeme sistemleri için) (EOTA ref. 05.02 / 02)

Yapıların içinde kullanım için

-

2+

Kolon bağlantısı (yük taşıyan hazır dökme beton kolonlar için bağlantı tertibatı) (EOTA ref. 01.03 / 09)

Kolon ayağı/Kolon başı (Rock Shoe) (yük taşıyan hazır dökme beton sütunlar için koruma tertibatı) (EOTA REF. 01.03 / 09)

Taşıyıcı yapı kısımları için

-

2+

Alçı fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01):

Yapıların içinde taşıyıcı amaçlı olmayan kullanım için

-

3

Prefabrike boşluk tablaları (cavity tray) (EOTA ref. 06. 04 /05)

Yığma duvarlarda kullanım için

-

3

Alçı  fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01):

‘Yangına dayanım’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

Alçı  fiber levhadan dahili örtü sistemi (EOTA ref. 05.04 / 01):

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

Herhangi bir sınıf malzeme için

3

47

2001/19/EC

Yol Köprüleri için genleşme bağlantıları (hareket yüzeyinin ve trafik taşıma kapasitesinin devamlılığını sağlayarak köprü konstrüksyonunun hareketini mümkün kılmak için.)

Yol köprülerinde

-

1

48

2001/308/EC

Veture’lar (Önyapımlı, ısı yalıtımlı dış duvar kaplama elemanları)

 

Yapılarda

-

3

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

49

2002/359/EC

- Kitler (Boru ve depolama sistemleri)

- Borular

- Tanklar

- Valflar, musluklar, pompalar, su sayaçları, koruma ve güvenlik cihazları

- ‘Fiting’ler, yapışkanlar, eklemler, sızdırmazlık contaları

- Membranlar, reçineler

- Yüzey kaplamaları,

- Yağlayıcılar ve yağlar

Tüketici musluklarına kadar (musluk dahil) insan tüketimi amaçlı su nakliyesi/dağıtımı /depolaması uygulamalarında

-

1+33

50

2003/639/EC

Strüktürel bağlantılar için pimler

‘Strüktürel performans’ düzenlemelerine tabi kullanımlar için

-

2+

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tâbi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

51

2003/640/EC

Dış duvar kaplamaları için pimler

Dış duvarlar veya duvarların dış kaplamaları için

-

2+

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

52

2003/655/EC

Islak hacim döşemeleri ve duvarları için su sızdırmazlık kitleri

 

Yapı işleri için

-

2+

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

53

2003/656/EC29

Tek nokta destekli dikey camlar (EOTA ref. 04.04/25)

Yapı işlerinde (Havalandırmalı perde duvar yüzeylerinde ve mekan bölücü dikey camlarda)

-

1

Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03)

Yapı işlerinde (Asma giydirme cephelerin dübelle sabitleştirilmesinde)

-

2+

Suyu uzaklaştırıcı yüzey kaplama malzemesi-organometalik esaslı su geçirmez maddeler (EOTA ref. 06.05/02)

Yapı işlerinde (Geçirgen yapı malzemesi uygulamalarında, özellikle cephe yüzeylerinde)

-

4

Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına  yönelik tesisatlar için elektrostatik yüklenmeyi bertaraf eden kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13)

Yapı işlerinde 34

-

2+

Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14)

Yapı işlerinde34

-

2+

Sızdırmazlık kitleri, profiller ve çubuklar (EOTA ref. 06.05/01 ve 06.05/04

Yapı işlerinde35

-

4

Derz  sızdırmazlık bileşikleri ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12)

Yapı işlerinde35

-

2+

- Tek nokta destekli dikey camlar (EOTA ref. 04.04/25)

- Nokta tutucu (EOTA ref. 06.02/03)

- Suyu uzaklaştırıcı yüzey kaplama malzemesi-organometalik esaslı su geçirmez maddeler (EOTA ref. 06.05/02)

- Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına  yönelik tesisatlar için elektrostatik yüklenmeyi bertaraf eden kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/13)

- Suyu kirleten akışkanların depolanması, taşınmasına yönelik tesisatlar için kullanılacak kaplama sistemi (EOTA ref. 06.05/14)

- Sızdırmazlık kitleri, profiller ve çubuklar (EOTA ref. 06.05/01 ve 06.05/04

- Derz  sızdırmazlık bileşikleri ve profiller (EOTA ref. 06.05/11 ve 06.05/12)36

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

54

2003/722/EC

Sıvı halde uygulanan köprü tabliyesi su geçirmezlik kitleri

Köprü tabliyelerinde

-

2+

55

2003/728/EC

- Metal çerçeve yapı kitleri37

- Beton çerçeve yapı kitleri37

- Prefabrike yapı elemanları38

- Soğuk depo odası kitleri39

Yapı işlerinde

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

Kaya düşmesine karşı koruma kitleri40

Altyapı işlerinde

Herhangi bir sınıf malzeme için

1

56

2005/484/EC

Soğuk hava deposu bina  kitleri ve soğuk hava deposu dış kabuk kitleri

Yapı işlerinde

-

1

57

2011/19/EU

Dış duvarlar için derz sızdırmazlık malzemeleri

Dış mekan uygulamalarında

-

3

İç duvarlar için derz sızdırmazlık malzemeleri

İç mekan uygulamalarında

-

4

Cam cepheler için sızdırmazlık malzemeleri

Bina yapım işlerinde

-

3

Yaya yolları için derz sızdırmazlık malzemeleri

Sıhhi tesisat birleşim yerleri için sızdırmazlık malzemeleri

Bina ve yaya yollarındaki derzlerde taşıyıcı olmayan kullanımlar için sızdırmazlık malzemeleri

‘Yangına tepki’ düzenlemelerine tabi olan kullanımlar için

A11, A21, B1, C1

1

A12, A22, B2, C2, D, E

3

(A1’ den E’ ye)3, F

4

 

+ Uygunluk Teyit Sisteminin açıklaması için bkz. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/EEC) EK III-2

 

1 Yangına tepki performans sınıfı için üretimin her aşamasında açıkça tanımlanabilen malzemeler (yangın geciktiricilerin eklenmesi veya organik malzemelerin sınırlandırılması gibi).

 

2 Dipnot (5)’in kapsamı dışında kalan malzemeler

 

3 Yangına reaksiyon için test edilmeye gerek olmayan malzemeler (Komisyon Kararı 96/603/EC’ye göre A1 sınıfı malzemeler gibi)

 

4 Taşıyıcının yıkılması halinde, kullanılabilirliği ve en son limit halleri görülenlerin ötesindeki durumlardan dolayı yapı işleri ve parçaları bu gereklerin ortaya çıkabileceği “kritik”tir

 

5 Taşıyıcının yıkılması ve normal durumlar altında, kullanılabilirliği ve en son limit halleri görülenlerin ötesindeki durumlardan dolayı yapı işleri ve parçalarının bu gerekleri ortaya çıkaramaması “kritik değil”dir.

 

6 Tip II : Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye ve oradan da strüktüre mekanik yollarla aktarılması.Diğer hareketlerin transferi için strüktürel macuna tam güvenirlik.

 

Tip IV : Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye oradan da strüktüre aktarılması da dahil olmak üzere, bütün hareketlerin transferi için strüktürel macuna tam güvenirlik

 

7 Tip I : Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye ve oradan da strüktüre mekanik yollarla aktarılması. Macun kusurundan oluşabilecek tehlikeleri azaltmak için cihazlar kullanılır.

 

Tip III : Panellerin kendi ağırlığının macunlu destek çerçeveye ve oradan da strüktüre, strüktürel macun ile aktarılması. Macun kusurundan oluşabilecek tehlikeleri azaltmak için cihazlar kullanılır

 

8 Bu Karardaki malzemeler, yangına, biyolojik saldırıya karşı işlemden geçirilebilir veya geçirilmez.

 

9 Kategori I: Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmeliğin kâgir yapı elemanları için, öngördüğü hesap değeri olarak beyan edilen basınç dayanım değerinin en fazla % 5 kusurlu numune ihtimaliyle sağlayan kâgir birim.

 

    Kategori II: Kategori I’deki gerekleri sağlamayan kâgir birim.

 

10 Özel performans gereklerini sağlamak için tasarlanmış ve üretilmiş, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik’te öngörülen basınç emniyet gerilmelerini yerine getirmek için üretilmiş harçlar.

 

11 Bileşik performans gerekleri sağlamak üzere belirli oranlarda bileşenlerden üretilen harçlar

 

12 Özellikle, bu tehlikeli maddeler 76/769/EEC Konsey Direktifinde tadil edilmiş haliyle tanımlanmıştır. 

 

13 (2000/553/EC ile sözü edildiği üzere) Yassı metal tabakalar: alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik (Kalınlık ≥ 0.4 mm, Herhangi bir dış örtünün inorganik olması veya Brüt Kalori Değeri £ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.)

 

14 (2000/553/EC ile sözü edildiği üzere) Profilli metal tabakalar: alüminyum, alüminyum alaşım, bakır, bakır alaşım, çinko, çinko alaşım, kaplanmamış çelik, paslanmaz çelik, galvanize çelik, halka sac kaplanmış çelik, vitrifiye emaye çelik (Kalınlık ≥0.4 mm, Herhangi bir dış örtünün inorganik olması veya Brüt Kalori Değeri £ 4.0 MJ/m² veya kütlesinin ≤ 200 g/m² olması gerekir.

 

15 (2000/553/EC ile sözü edildiği üzere) Çimento esaslı elyaflı levhalar: Düz ve profilli tabakalar, Arduvazlar (96/603/EC sınırlamalarına uyar veya Brüt Kalori Değeri £ 4)

 

16 (2000/553/EC ile sözü edildiği üzere) Arduvazlar: Doğal arduvazlar, suni arduvazlar (96/603/EC sınırlamalarına uygun)

 

17 (2000/553/EC ile sözü edildiği üzere) Normal kullanımda tamamen şu inorganik örtülerle kaplanması amaçlanan malzemeler: En az 50 mm kalınlığında veya ≥80 kg/m2 kütlede gevşek serimli çakıl en az 50 mm kalınlığı veya ≥80 kg/m2 kütlede (agrega büyüklüğü minimum 4 mm. Maksimum 32 mm.), En az 30 mm. kalınlığında kum/çimento şap, En az 40 mm. kalınlığında dökme taş veya mineral tabanlar)

 

18 (2000/553/EC ile sözü edildiği üzere) Kiremitler: Taş, beton, kil, seramik, veya çelik çatı kiremitleri (96/603/EC sınırlamalarına uygun. Herhangi bir dış örtünün inorganik olması veya Brüt Kalori Değeri £ 4MJ/m2 veya kütlesinin £ 3.0 MJ/Kg olması gerekir.)

 

19 Yangın talimatlarını hazırlayan grupla (Fire Regulation Group) yapılan müzakerede teyid edilmek üzere.

 

20 2001/671/EC’de sözü edildiği üzere, daha evvel 2000/553/EC’de söz edilen test yapılmasına gerek olmayan çatı örtüsü malzemeleri veya çatılar, CEN raporu CR 1187:2001’e göre, diğer sınıflar arasında, aşağıdaki tüm şartlar sağlanıyor ise Bçatı olarak anılır:

 

Broof (t1): tek başına yanan parçacık olduğu  zaman

 • Yukarı doğru iç ve dış yangın yayılması <0.700 m.
 •  Aşağı doğru iç ve dış yangın yayılması < 0.600 m.
 •  İç ve dış en fazla yanma  boyu < 0.800 m.
 •  Yangına maruz kalan bölgeden düşen yanmayan malzemeler (parçalar veya döküntüler) olmadığında
 •   Çatı strüktürüne tesir eden yanan/kızgın parçacıklar bulunmadığında
 • Çatı içinden geçen 2.5x10-5 m2 den büyük tek havalandırma açıklığı olmadığında
 • Çatı içinden geçen tüm havalandırma açıklıkları toplamı 4.5x10-3 m2 den küçük olduğunda
 • Yanal yangın yayılımı ölçüm alanının kenarlarına ulaşmadığında
 •  İçten tutuşma olmadığında
 • Çatıda yatayda maksimum yangın yayılımı çapının (iç ve dış) 0,200 m den az olduğunda

Broof (t2): yanan parçacık + rüzgar olduğunda (2 m/s ve 4 m/s rüzgar hızında her iki test için)

 • Çatı ve alt katmanların hasar boyu £ 0,550 m
 • Çatı ve alt katmanların maksimum hasar boyu £ 0,800 m

 

Broof (t3): yanan parçacık + rüzgar + ışıma olduğunda (Kritik dış yangın yayılma zamanı ≥30 dakika ve yangın etkisi için kritik zaman ≥30 dakika

Broof (t4):yanan parçacık+rüzgar+tamamlayıcı ısı kaynağı olduğu zaman

 • 1 saat süresinde çatı sistemine nüfuz edilemez
 • Ön testte, test alevinin geri çekilmesinden sonra, numunenin yanması<5 dakika
 • Ön testte, yanma bölgesinden itibaren alev yayılımı< 0,38 m

 

21 Talimatların kapsadığı diğer amaçlanan kullanımlar: buhar ve su sızıntısı kontrolü, akustik kontrol ve ısı kontrolü

 

22 Yüksek güvenlik gereksinimi olmayan işler

 

23 Yüksek güvenlik gereksinimi olan işler: Yapı malzemesi bileşenin ve bileşen olarak kullanıldığı yapısal sistemin toptan göçmesi, kabul edilemeyecek derecede deformasyona uğraması, tahmin edilen süreden önce aşınması sebebiyle can ve mal güvenliğini tehlikeye sokabilecek yapı elemanları ve diğer işler."

 

24 Tek parça beton ve çelik merdivenler hariç (Merdivenin tamamı piyasada teçhizat olarak yer alır, prefabrik basamak ve diğer parçaları içerir). Müstakil binalar içinde kullanılmak üzere masif ahşaptan geleneksel olarak yapılmış prefabrik merdivenler de bu Karar kapsamındadır.

 

25 Otobanlardaki aydınlatma direkleri hariç

 

26 Sıvıların depolanmasına yarayanlar hariç

 

27 Alçı malzemeler (örneğin levha, blok, sıva), mineral yün malzemeler, AAC ve LAC’dan bloklar ve prefabrike ve güçlendirilmiş parçalar, kargir duvar harcı, tarak/sıva harcı, kalsiyum silikat malzemeler ve hücresel cam malzemeler hariç.

 

AAC: Autoclaved aerated concrete- Otoklavlanmış havalı beton

 

LAC: Lightweight aerated concrete- Hafif havalı beton

 

28 Duvarlarda ve tavanda yangın koruyucu paneller ve asma tavan teçhizatları hariç (Bunlar iç ve dış duvar ve tavan bitirme elemanlarıyla ilgili 98/437/EC Komisyon Kararında (O) L 194. 10.7.1998, s.39’da yer aldığı için )

 

29 Bu Komisyon Kararı, endüstriyel hazırlanan kitler olarak sunulan teçhizatları kapsar. Bunlar, seriler halinde üretilmesi amaçlanan önceden tasarlanmış ve prefabrik parçalardan oluşur. Bu Komisyon Kararı sadece aşağıda tanımlanmış minimum gereksinimleri karşılayan teçhizatları ilgilendirir. Bu minimum gereksinimlerin altına düşen kısmi teçhizatlar bu Komisyon Kararının kapsamı dışındadır. Minimum gereksinimler şunları içerir: binanın strüktürel elemanları, bütün gerekli ısı yalıtımını içeren dış kabuğun parçaları ve binaya uygulanan esas gereksinimlerin karşılanmasında gerekli olduğu ölçüde iç kaplamalar. Bazı parçaların farklı fabrikalarda hazırlanması halinde, farklı parçalar değil sadece dağıtım için son teçhizat, bu Komisyon Kararının ilgi alanına girmektedir.

 

30 Elektrikli mekan ısıtıcı aletler hariç

 

31 Gaz yakacak kullanan ve sanayi yapılarında yürütülen endüstriyel proseslerde kullanılmak için özel olarak bir amaca uygun tasarlanmış aletler hariç

 

32 Bu kararda liste halinde verilmiş malzemeleri içeren bir standart bulunmayıp bu malzemelerle ilgili teknik özellikler ETA (Avrupa Teknik Onayı)’larla belirlenmiştir.

 

33 Malzemelerin hijyenle ilgili olan özelliklerden başka (İnsan tüketimi için kullanılacak suyla temasa uygunluk) performansı 1999/472/EC kararının hükümlerine göre değerlendirilmeli (OJ L 184, 17.7.1999, sayfa 42)

 

34 Toplama havuzları, yapı betonu yüzeyinde suyu kirletebilecek akışkan uygulanmış olması durumunda kullanılır

 

35 Yapıların sızdırmazlığının sağlanması, aynı zamanda yapı yüzeylerinin hava şartlarından korunması için

 

36 Suyu kirleten maddelerin tutulması,doldurulması ve dağıtımına yarayan yapı işleri veya bölümlerinin sızdırmazlığı için

 

37 Bu karar, seri üretim amacıyla önceden tasarlanan ve üretilen (prefabrik) bileşenlerden oluşan bir yapı olarak piyasaya sürülen, endüstriyel olarak hazırlanan kitleri kapsar. Bu karar sadece aşağıda tanımlanan asgari gereklerin karşılandığı kitleri kapsar. Bu asgari gerekleri karşılamayan kit parçaları, bu kararın kapsamı dışındadır. Asgari gerekler aşağıdakilerin hepsini içerir: binanın yapısal elemanları, binanın temele bağlanması ve binaya uygulanan temel gereklerin sağlanması için gerekli olmaları bakımından ısı yalıtımı, yüzey, çatı kaplama, iç astar, pencereler ve dış kapılar olarak dış yüzeyin gerekli bileşenlerinin belirtilmesi.

 

Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir

 

38 Bu karar, demonte veya monte edilmiş halde yapı yerine nakledilebilen ve çok çabuk bir şekilde hava koşullarına karşı bir korunma sağlayan, muhtemelen nihai bir hava koşulu sızdırmazlığına konu olan, elemanlar arasına, altyapı hizmetleri bağlantılarına ve her türlü temel bağlantısına eklenen prefabrike bina elemanlarını kapsar.

 

Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir.

 

39 Bu Karar, mevcut bir binanın içine veya en azından dış havaya maruz kalmayan bir yapıya ( Soğuk depo odası kitleri dış havaya maruz kalmazlar) monte etmek için prefabrike soğuk depo odası kitlerini kapsar. Monte edilen kitler yapı işlerinin yük taşıma kapasitesini artırmazlar, ancak tüm monte edilen kiti veya bunun bazı bölümlerini desteklemek için bir yük taşıyıcı destek sistemi öngörülebilir. Teknik ekipman (ör. Soğutma sistemleri) bu konunun dışındadır.

 

Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir

 

40 Bu Karar, tek veya birçok ağ , kafes veya benzerlerinden oluşan, metal veya ahşap bir yapıyla (ör. Metal kazıklar) ve muhtemelen tellerle desteklenen kaya düşmesine karşı koruma kitlerini kapsar.

 

Bazı bileşenler farklı fabrikalarda hazırlanıyor olabilir. Buna rağmen farklı bileşenler değil, teslimata hazır olan nihai kit bu Kararda değerlendirilmiştir.

TÜM MEVZUATLAR

Bültenimize kayıt olun haber ve duyurularımızdan ilk siz haberdar olun.